Onsdag signerte den amerikanske presidenten en lov som åpner for å straffe Kina for deres behandling av uigurene og andre muslimske grupper. https://www.aftenposten.no/article/ap-QoGQ08.html

Fra før er den såkalte «Reciprocal acces to Tibet act» også signert til lov. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1872

Siden 2018 har USA søkt å få til en større gjensidighet og mindre spesialbehandling i hvordan verden forholder seg til Kina, og loven bringer i utgangspunktet gjensidighetsbegrepet tilbake til bordet når det gjelder tilgang til Tibet. Kina begrenser utlendinger fra å reise til tibetanske områder.
Journalister og diplomater kan bare besøke Tibet på invitasjon fra den tibetanske regjeringen, hvilket i praksis vil si #CCP.
Denne nye loven vil nå føre til at enhver som begrenser en amerikansk statsborger innreise til Tibet, kan risikere tilsvarende begrensninger ved innreise til USA.

Utenriksminister Mike Pompeo har uttalt at Tibet er det eneste området i Kina som krever separate godkjenninger for utenlandske turister, utenlandske borgere og akkrediterte utenlandske journalister eller diplomater i Kina. I tillegg opplever tibetanere bosatt i vesten store problemer når de forsøker å få innreisetillatelse.

On Wednesday, the American President signed a law that opens to punish China for their treatment of colonial and other Muslim groups. https://www.aftenposten.no/article/ap-QoGQ08.html

From before, the so-called "reciprocal acces to Tibet Act" is also signed to law. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1872

Since 2018, the United States has sought to get a larger reciprocity and less climate change in how the world relates to China, and the law basically brings back to the table when it comes to access to Tibet. China limits foreigners from traveling to tibetan areas.
Journalists and diplomats can only visit tibet on invitation from the tibetan government, which in practice will say #CCP.
This new law will now lead to anyone limiting an American citizen entry to Tibet, may risk similar limitations upon entry into the USA.

Foreign Minister Mike Pompeo has stated that tibet is the only area in China that requires separate approvals for foreign tourists, foreign citizens and the foreign journalists of foreign journalists or diplomats in China. In addition, Tibetans's living in the west is experiencing major problems when trying to get the admission.

Rasende Kina truer med konsekvenser etter Trumps godkjenning av ny lov

Etter at president Donald Trump onsdag innførte sanksjoner mot Kina som følge av landets behandling av uigurene, truer Beijing med konsekvenser.


Source