De fleste har fått med seg at Norge i går ble tatt opp som medlem av Sikkerhetsrådet. Men visste du at også India kom inn – til tross for motstand fra Kina?

«På et indisk-nordisk toppmøte i Stockholm i april 2018 fant alle de nordiske land det naturlig at India fikk fast plass i Sikkerhetsrådet, påpeker journalist Tove Gravdal i en fersk og god bok om Norge og FNs sikkerhetsråd. Endringer av denne typen sitter svært langt inne. Vetolandet Kina vil ikke ha rivalen India som fast medlem. Men det bør fortsatt være norsk politikk å arbeide for en bredere og riktigere sammensetning av Sikkerhetsrådet. Det er viktig for å sikre verdensorganisasjonen den nødvendige legitimitet over tid.»

https://www.aftenposten.no/…/aftenposten-mener-sikkerhetsra…?

Most people have received that Norway yesterday was taken up as a member of the council. But did you know that india also came in – despite resistance from China?

" at an Indian-Nordic Summit in Stockholm in April 2018, all the Nordic countries found it natural that india got a permanent place in the council, journalist tove gravdal points out in a fresh and good book about Norway and the un's climate policy. Changes to this type sit very far inside. Vetolandet China will not have rival India as a permanent member. But it should still be Norwegian politics to work for a wider and well-known composition of the climate policy. It is important to ensure the legitimacy of the necessary legitimacy over time."

https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/Op4VmO/aftenposten-mener-sikkerhetsraadet-trenger-reform?

Aftenposten mener: Sikkerhetsrådet trenger reform

FNs viktigste organ har en utdatert sammensetning.


Source