Vedtatt på ekstraordinært landsmøte 22 november 2008

1. Navn og formål

Den norske Tibet-komité er en partipolitisk uavhengig landsomfattende organisasjon, som er dannet for å arbeide for tibetanernes rettigheter og mot kinesisk okkupasjon og undertrykkelse i Tibet. Den norske Tibet-komité støtter aktivt kampen for menneskerettigheter i Tibet, det tibetanske folks rett til selvbestemmelse og setter søkelys på den økologiske situasjonen i regionen. Komiteen skal også arbeide for å gjøre den tibetanske kulturen kjent i Norge.
Den norske Tibet-komte støtter tibetanernes ikke-voldelige linje/kamp

2. Medlemskap

Medlemskap er åpent for enkeltpersoner, familier og organisasjoner som støtter Den norske Tibet-komites formål. Medlemskap forutsetter betaling av kontingent. Stemmerett på lokallagenes årsmøter og landsmøter avhenger av at kontingent er betalt for vedkommende år.
Medlemmer som opptrer i strid med komiteens formål kan ekskluderes etter landsmøtevedtak med 2/3 flertall.
Landsstyret kan suspendere tillitsvalgte som misbruker den tillit de er vist.

3. Lokallag

Den norske Tibet-komite kan opprette lokallag. Det enkelte lokallags årsmøte er dets øverste besluttende myndighet og velger et styre på minst tre medlemmer.

Lokallagene er bundet av Den norske Tibet-komités vedtekter, men arbeider ellers på selvstendig grunnlag innen sitt fylke/region, og avgjør styringsstrukturer, årsmøterutiner, valgprosedyrer o.l.

Lokallagene kan søke landsstyret om økonomisk bidrag.

4. Landsmøtet og landsstyret

A. Landsmøtet er Den norske Tibet-komites øverste besluttende myndighet. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Ethvert medlem som har betalt kontingent for foregående år har møte-, tale- og stemmerett på landsmøtet. Tilsvarende gjelder medlemmer innmeldt inneværende år må ha betalt kontingenten for dette år.
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med minst en måneds varsel dersom 2/3 av lokallagene, et flertall i landsstyret, eller minst 10 medlemmer, krever det.

B. Landsmøtet behandler:
Årsberetning for foregående år
o Den Norske Tibet-komite
o Lokallagene
Årsregnskap for foregående år,
o Den Norske Tibet-komite
o Lokallagene
Fastsettelse av medlemskontingent,
Arbeidsprogram for inneværende år,
Budsjett for inneværende år,
Valg av revisor,
Valg av nytt landsstyre,
Evt. endringer i vedtekter.
Valg skjer skriftlig dersom en eller flere delegater krever det.

C. Landsmøtet velger et landsstyre på minst fem og maksimalt syv medlemmer og to varamedlemmer.
En av disse velges til leder på landsmøtet. Det velges også en valgkomité på tre representanter.
Valgperioden er 2 år.
Tre av landsstyrets medlemmer, inklusive leder, skal fortrinnsvis komme fra Oslo/Akershus. Disse danner til sammen landsstyrets arbeidsutvalg (AU). Arbeidsutvalget gis mandat til å ta avgjørelser på landsstyrets vegne. Minst én tibetaner bør sitte i landsstyret.
D. Landsstyret har ansvar for innkalling til landsmøtet, og sakspapirene, inkl. forslag til nytt landsstyre, gjøres tilgjengelige minst to uker i forveien. Innkalling til landsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene minst seks uker før landsmøtet. Dette kan skje ved oppslag på Tibetkomiteens webside, bruk av Verdens Tak eller på annen måte. Medlemmer eller lokallag som ønsker å fremme forslag, inkl. forslag til kandidater til landsstyret, må sende dette til landsstyret senest 1. januar i landsmøteåret.

5. Landsstyret

Landsstyret er Den norske Tibet-komites høyeste organ mellom landsmøtene.
Varamedlemmer har møte- og talerett på landsstyrets møter.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Landsstyret skal møtes minst to ganger i året og ha et overordnet ansvar for utspill ovenfor norske myndigheter, organisasjoner og politikere, samt internasjonale aksjoner og kontakter.

Landsstyret har ansvaret for at landsmøtevedtak og arbeidsprogram gjennomføres innenfor de vedtatte budsjettrammer.

I tillegg behandler styret spørsmål og saker av overordnet karakter knyttet til politikkutvikling, strategiske planer og økonomi.

Landsstyret konstituerer seg selv ved første styremøte og velger nestleder og økonomiansvarlig.

Landsstyret har det overordnede ansvar for økonomien.

6. Sekretariat

Landsstyret ansetter sekretær, som har ansvar for daglig drift av Tibet-komiteen.
Arbeidslivets gjeldende lov- og avtaleverk legges til grunn for ansettelsen. Med bakgrunn i budsjettsituasjonen og de aktuelle behov fastsettes stillingens størrelse.

Sekretæren har møte- og talerett på landsstyrets og AU’s møter, og fungerer som sekretær for disse. Sekretæren kan på eget initiativ ta opp saker med AU og landsstyret.

7. Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være tilgjengelig sammen med landsmøtepapirene senest to uker før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer og andre saker må være styret i hende senest 1. januar i landsmøteåret.

8. Oppløsning av Den norske Tibet-komité

Oppløsning av komiteen kan skje med 2/3 flertall på landsmøtet og på fallende ekstraordinært landsmøte. Komiteens midler overlates da etter landsmøtets bestemmelse til organisasjoner eller prosjekter som er i tråd med komiteens formål.