Administrasjon

Siden 1951 har Tibet vært innlemmet i Folkerepublikken Kina. Den tibetanske regjering fortsatte likevel å fungere frem til oppstanden i Lhasa og Dalai Lamas flukt til India i 1959.

I 1965 ble Den Tibetanske Autonome Region (TAR) opprettet med Lhasa som hovedstad. TAR omfatter det vestlige, det sentrale og deler av det østlige Tibet. Nordøst-Tibet ble etter 1951 omdannet til den kinesiske provinsen Qinghai, og storparten av det østlige Tibet ligger i provinsen Sichuan. Tibetanerne i disse provinsene bor i såkalte “autonome fylker”. Det finnes også tibetanske befolkninger i provinsene Gansu og Yunnan.

Kineserne dominerer – enten tallmessig eller gjennom sine posisjoner – administrasjon og rettsvesen i alle områder der det bor tibetanere.

Sosiale forhold

Tibet tilhører den fattigste delen av Folkerepublikken Kina, og er også den delen som har høyest analfabetisme og spebarnsdødelighet. Den massive innvandringen av kinesere til Tibet har ført til at tibetanere allerede er en minoritet i alle byer i TAR. Den kinesiske innvandringen har resultert i:

  • Svært høy arbeidsledighet blant tibetanerne, spesielt i byene
  • Diskriminering av tibetanere mht. skolegang og helsetjenester
  • Fortrengning av det tibetanske språk i forvaltning, skoler og dagligliv
  • Press på naturressurser, spesielt skog, dyrkbar jord og vannressurser

Menneskerettigheter

Tibetanernes grunnleggende menneskerettigheter er konsekvent blitt brutt siden Kinas invasjon i 1950. Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og trykkefrihet er ukjente begreper i tibetanernes hverdag.

Arrestasjoner, fengsling på politisk grunnlag og tortur er meget utbredt i Tibet. Amnesty International utga i 1992 og 1995 rapporter om forholdene i Tibet, der det fremgår at de foregående årene hadde vært preget av vilkårlige fengslinger og omfattende bruk av tortur, også mot kvinner og barn. Det meldes om flere tilfeller av dødsfall under forvaring og om drap av ubevæpnede demonstranter. Det meldes også om inngrep overfor gravide kvinner i form av tvangsaborter og tvangssterilisering.

Natur og miljø

Med de høyeste fjell i verden, et vidstrakt høyfjellsplatå, skogkledde elvedaler og kildene til Asias store elver, utgjør Tibet et unikt og samtidig svært sårbart naturområde, med tusenvis av stedegne plante- og dyrearter.

Balansen mellom natur og kultur som tibetanerne har opprettholdt gjennom århundrer er blitt uopprettelig skadet av den kinesiske okkupasjonen. De vidstrakte skogområdene i det sørlige og østlige Tibet er i ferd med å bli rasert. Tømmeret transporteres til Kina på lastebiler. Gjenplantning og foryngelse av skogen har vært minimal. Resultatet er enorme erosjonsproblemer.

Mange av Tibets dyrearter er truet med utryddelse fordi deres leveområder er ødelagt, eller gjennom hensynsløs jakt. Organisert jakt på truede dyrearter tilbys av myndighetene til rike amerikanske og europeiske turister som gjerne betaler store summer for slike trofeer. Det pågår dumping i Tibet av giftig og radioaktivt avfall, og det er utplassert kinesiske atomvåpen flere steder i Tibet.

Tibetanere i eksil

Etter oppstanden i Lhasa i 1959 flyktet titusener av tibetanere til India og Nepal. I Vesten er det fremfor alt i Sveits og USA at det er større grupper av tibetanere.

Under ledelse av Tibets statsoverhode, Dalai Lama, har eksilsamfunnet skapt en demokratisk styreform, med en folkevalgt nasjonalforsamling og en parlamentarisk styrt regjering. Skoler, helsetjenester og uoffisiell representasjon i en rekke land organiseres av den tibetanske eksilregjeringen, som har sitt sete i den lille fjellbyen Dharamsala i det nordvestlige India.

Hvert år kommer det flere tusen nye flyktninger fra Tibet til India, hovedsakelig via Nepal. Mange er munker og nonner som søker å unnslippe fra forfølgelse fra de kinesiske myndigheter i Tibet. Andre er barn og ungdom som håper på skolegang i de tibetanske skolene i India.

Forslag til lesning
David Ståhl, Tibet. Våldtagit land på världens tak, Täby (Larsons förlag) 1992
Palden Gyatso, Munken fra Tibet, Oslo (Gyldendal) 1998
Heinrich Harrer og Thubten Norbu, Dalai Lamas tapte land, Oslo (Aschehoug) 1960
Stephen Batchelor, The Tibet guide, London (Wisdom Publications) 1987
Heinrich Harrer, Syv år i Tibet, Oslo (Den Norske Bokklubben) 1965 (1. norske utgave 1953)